Sunday, October 25, 2020

அமைதியாக இரு அஞ்சவேண்டாம்

SHIRDI SAIBABA STORIES - YOUTUBE CHANNEL

https://www.youtube.com/channel/UCE_0CFsEDbiDOuOPAGP4Z4Qஅமைதியாக இரு அஞ்சவேண்டாம் 

http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

குருசரணம்

"இடையறாத குருநினைவே நமக்கு இகவுலக க்ஷேமமும் பரவுலக க்ஷேமமும். குருசரணங்களில் பணிவதே செய்யவேண்டிய செயல்கள் அனைத்தும்; அடையவேண்டிய பலன்கள...