Sunday, November 8, 2020

உனக்கு என்மேல் நம்பிக்கை இருக்கிறதா ?

                                                          https://youtu.be/lIOP73WlMIUhttp://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

குருசரணம்

"இடையறாத குருநினைவே நமக்கு இகவுலக க்ஷேமமும் பரவுலக க்ஷேமமும். குருசரணங்களில் பணிவதே செய்யவேண்டிய செயல்கள் அனைத்தும்; அடையவேண்டிய பலன்கள...