Sunday, November 8, 2020

உங்கள் வீட்டில் உள்ள சாய்பாபா படத்தின் சிறப்பு

உங்கள் வீட்டில் உள்ள சாய்பாபா படத்தின் சிறப்பு 


http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

குருசரணம்

"இடையறாத குருநினைவே நமக்கு இகவுலக க்ஷேமமும் பரவுலக க்ஷேமமும். குருசரணங்களில் பணிவதே செய்யவேண்டிய செயல்கள் அனைத்தும்; அடையவேண்டிய பலன்கள...