எல்லாப் பாவங்களும் ஒழிய பாபாவின் பாதங்களை வழிபடுங்கள் ‌!

பாபாவே தன் அடியவர்களுக்கு, கேட்டதையெல்லாம் கொடுக்கும் கற்பகத்தரு ஆவார்.  அவருடைய புனிதமான சந்நிதியில் இருந்துகொண்டு அன்புடனும் ஆர்வத்துடனும்...