Showing posts with label இழிவாகப் பேசாதே. Show all posts
Showing posts with label இழிவாகப் பேசாதே. Show all posts

Monday, July 22, 2013

இழிவாகப் பேசாதே

உயிரினங்கள் அனைத்தையும் நேசி;யாருடனும் சண்டை செய்யதே.பதிலடி கொடுக்காதே,யாரையும் இழிவாகப் பேசாதே.உன்னைப் பற்றி (உனக்கு எதிராக) யாராவது பேசினால் சற்றும் கலங்காது சென்றுவிடு.அவனுடைய சொற்கள் உன் உடலை துளைத்துவிட முடியாது.பிறருடைய செயல்கள் அவர்களையே பாதிக்கும்.உன்னை அல்ல.உன்னுடைய செயல்கள் மட்டுமே உன்னை பாதிக்கும்.-ஸ்ரீ ஷிர்டி சாய்பாபா.
http://www.shirdisaibabasayings.com
http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil

நானே உங்களைக் காப்பாற்றி, கவனித்துக் கொள்கிறேன் !

உங்களுக்கு நேரிடும் அனைத்தையும் பொறுத்துக் கொள்ளுங்கள்!   நானே தீர்ப்பவன் ! நானே காப்பவன் ! என்னையே எப்போதும் நினையுங்கள். நானே உங்களைக் காப...