Showing posts with label தர்க்கவாதிகளுக்கும். Show all posts
Showing posts with label தர்க்கவாதிகளுக்கும். Show all posts

Friday, June 24, 2011

தர்க்கவாதிகளுக்கும்,


தர்க்கவாதிகளுக்கும், விமர்சகர்களுக்கும், வாதப்பிரதிவாதங்களுக்கும் இங்கு இடமில்லை. தேவை அளவற்ற நம்பிக்கையும், பக்தியுமே (பொறுமை) . ஷிர்டி சாய்பாபா        

நானே உங்களைக் காப்பாற்றி, கவனித்துக் கொள்கிறேன் !

உங்களுக்கு நேரிடும் அனைத்தையும் பொறுத்துக் கொள்ளுங்கள்!   நானே தீர்ப்பவன் ! நானே காப்பவன் ! என்னையே எப்போதும் நினையுங்கள். நானே உங்களைக் காப...