Showing posts with label தியாக பூர்வமான மனத்துடன் ஏற்றுக்கொள். Show all posts
Showing posts with label தியாக பூர்வமான மனத்துடன் ஏற்றுக்கொள். Show all posts

Monday, December 12, 2011

தியாக பூர்வமான மனத்துடன் ஏற்றுக்கொள்


'நான்', 'என்னுடையது' என்னும் உணர்வுகளை அறவே ஒழித்துவிட்டு இறைவன் அளிப்பதை தியாக பூர்வமான மனத்துடன் ஏற்றுக்கொள். எவருடைய உடமைக்கோ, சொத்துக்கோ ஆசைப்படாதே.   

NOV 28

http://www.shirdisaibabasayings.com http://www.facebook.com/shirdisaibabasayingsintamil